برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 Using Focused Tasks to Integrate Form and Meaning in EFL Classrooms
1396-02-19 09:00-12:00
Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba'i University بدون محدودیت
2,500,000 ریال
13 Dr. Hossein Nassaji
2 Factor Analysis: SPSS & AMOS for the Students of Applied Linguistics
1396-02-19 13:30-16:30
Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba'i University بدون محدودیت
1,500,000 ریال
1 Mahsa Farahanynia
3 Dynamic Assessment: Computerized Dynamic Assessment and the Director of Future Studies on DA
1396-02-19 13:30-16:30
Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba'i University بدون محدودیت
1,500,000 ریال
3 Abdulbaset Saeedian