1395-11-24
1395-12-11
1396-01-31
1395-12-02
مهلت ثبت نام زودهنگام 1396-01-31
مهلت ثبت نام عادی 1396-02-15
مهلت ارسال فایل های پاورپوینت 1396-02-10
تاریخ برگزاری کارگاه ها 1396-02-19
1396-02-20 08:00
1396-02-20 17:00