این کنفرانس، هدف دارد فعالیت ها و پژوهش های دست اندرکاران حوزه را حول موضوعات زیر، گرد آورد:

 • شیوه های آموزش زبان انگلیسی
 • تربیت مدرس
 • تدریس مهارت ها
 • ادبیات در آموزش زبان
 • کاربردشناسی
 • مسائل بین فرهنگی در آموزش زبان انگلیسی
 • توانش میان فرهنگی در آموزش زبان انگلیسی
 • تجزیه و تحلیل کلام در آموزش زبان انگلیسی
 • آزمون سازی در زبان انگلیسی
 • تهیه و تدوین مواد درسی
 • برنامه ریزی درسی
 • تدریس زبان به نوآموزان
 • انگلیسی به عنوان زبان بین المللی
 • انگلیسی به عنوان زبان میانجی
 • تکنولوژی در آموزش زبان انگلیسی
 • انگلیسی برای اهداف ویژه
 • آینده پیش رو در آموزش زبان انگلیسی
 • و سایر مسائل مرتبط